ข่าวสารเพื่อสังคม
 
   
22-November-2017
บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย ครั้งที่ 5 ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
   

 

พนักงาน บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย ครั้งที่ 5 
ร่วมกับ บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ ฐานหลุมผลิต WBEXT-4 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งในงานนี้ได้มีการจัดกิจกรรม
การให้ความรู้เกี่ยวกับปิโตรเลียม กับสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป