ข่าวสารเพื่อสังคม
 
   

คุณอานนท์ สิทธิเวชเป็นอาจารย์พิเศษสอนหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
   

 

ทางมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เรียนเชิญคุณอานนท์ สิทธิเวชเป็นอาจารย์พิเศษของหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน โดยได้สอนบรรยายในรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้

- KAED 340 : Design of Air Pollution Control System

- KAED 441 : Noise and Vibration Control

- KAED 450 : Environmental Law