« February 2021 »
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น การพัฒนาแพลตฟอร์มในการรายงานและคาดการณ์ความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศ และแนวปฏิบัติด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น

การพัฒนาแพลตฟอร์มในการรายงานและคาดการณ์ความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศ และแนวปฏิบัติด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการ การพัฒนาแพลตฟอร์มในการรายงานและคาดการณ์ความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศ และแนวปฏิบัติด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานคร ให้เป็นระบบฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งได้ดำเนินการศึกษาค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ร่วมกับข้อมูลการป่วยจากบทความวิจัยและข้อมูลการป่วยในกรุงเทพมหานคร มาประกอบในการพัฒนาเกณฑ์การเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ และแนวทางปฏิบัติแก่ประชาชนในการป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากการสัมผัส PM2.5 รวมถึงมีการดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ (Web Based Application) และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) เพื่อแสดงข้อมูลความเข้มข้นของ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ เวลา ปัจจุบัน และคาดการณ์ล่วงหน้า 1 วัน 2 วัน และ 3 วัน รวมทั้งเกณฑ์เฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น ทราบถึงสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ที่จะมีผลต่อสุขภาพ และได้รับแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากการได้รับสัมผัส PM2.5

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น “การพัฒนาแพลตฟอร์มในการรายงาน และคาดการณ์ความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศ และแนวปฏิบัติด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน QR CODE

รูปแบบการประชุม

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตราการเฝ้าระวังโรคระบาด COVID-19 ทางผู้จัดจึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นรอบนี้ในรูปแบบ ZOOM MEETING เพียงแสกน QR CODE ด้านล่าง

Meeting ID: 937 3956 9075 Passcode: 099126

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม ได้ที่นี้ค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณปารณีย์ จิรกิตต์สถิตคุณ โทรศัพท์ 02-9658230 ต่อ 213