ข่าวสาร
 
   
25-July-2023
ขอประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โครงการโรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน เมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน และยูเรียเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน ของบริษัท เอส. คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด
   

 ขอประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน

เมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน และยูเรียเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน

ของบริษัท เอส. คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

1. เอกสารสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ