โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 
   

   
 1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก แปลงสัมปทานหมายเลข L10/43 และ L11/43 บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย , พ.ศ.2551       
 2. รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียม โดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเืทือนแบบ 2 มิติแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/50 บริษัท นอร์ธเทิร์น กัลป์ ออย (ไทย) จำกัด, จังหวัดน่าน, พ.ศ.2552
 3. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด, จังหวัดกาฬสินธุ์, พ.ศ.2553
 4. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมบนฝั่ง โดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ แปลงสัมปทานหมายเลข L33/43 และ L44/43 บริษัท แปซิฟิค ไทเก้อร์ รีซอสเซส (ไทยแลนท์) จำกัด อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2548
 5. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง โดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ แปลงสัมปทานหมายเลข G5/43 บริษัท นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ และ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา พ.ศ.2548
 6. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมแปลงสัมปทานหมายเลข L33/43 บริษัท แปซิฟิค ไทเก้อร์ รีซอสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอหนองไผ่และอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2549
 7. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมแปลงสัมปทานหมายเลข L53/43 และ L54/43 บริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า และอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2549
 8. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเืืทือนแบบ 3 มิติ แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกหมายเลข L33/43 และ L44/43 แพน โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2550
 9. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเืืทือนแบบ 3 มิติ แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2550
 10. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L17/48 บริษัท เจเอสเอ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด, บริษัท อินเทอร์รา รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ.2551
 11. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี แหล่งหัวไม้ซุง แหล่งบ้านดอนสนวน และแหล่งบ้านดอนตะไล แปลง L53/43 และ L54/43, บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2555
 12. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมแหล่งเขาสวนกวาง แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/48 บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดขอนแก่น และอุดรธานี พ.ศ.2556
 13. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเจาะสำรวจปิฺโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 ฐานเจาะ L33-5, L33-6, L33-7 และ L33-8 บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ.2556
 14. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L20/50 บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2556    
 15. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก ฐานเจาะ DME-A, DME-B, DME-C, DME-D, DME-E, DME-F, DME-G, KK-A และ KK-B แปลงสำรวจหมายเลข L27/43 บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2557
 16. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 ฐานเจาะ WBNE-A, WBNE-B, WBNE-C, WBNE-D และ WBNE-E บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2558
 17. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบกฐานเจาะ NPH-B และ NPH-C แปลงสำรวจหมายเลข L15/43 บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2558
 18. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ X4 และ X5 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2559
 19. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ X1 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2559
 20. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก พื้นที่ผลิตท่าโรงเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2560
 21. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก พื้นที่ผลิต WBNE และพื้นที่ผลิต STE แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2560
 22. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียม ฐานหลุมผลิต WB-5 พื้นที่ผลิตวิเชียรบุรี และฐานหลุมผลิต WB-7 พื้นที่ผลิตวิเชียรบุรี 2 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ อีโค่ โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด พ.ศ.2562
 23. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา บริษัท โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997) จำกัด พ.ศ.2562
 24. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก ระยะที่ 3 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด พ.ศ.2562
 25. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิตท่าโรงตะวันออก และพื้นที่ผลิตวิเชียรบุรีตะวันออกเฉียงเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ.2563