รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
 
   

   

 

 1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โรงงานผลิตเอทานอล บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด, อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, พ.ศ. 2549
 2. รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานผลิตเอทานอล บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน), อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, พ.ศ. 2549
 3. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โรงงานบดกากตะกรัน (Slag Grinding Plant) บริษัท บอรอล คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด, อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ, พ.ศ. 2550
 4. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ บริษัท คาโปรแลคตัมไทย จำกัด (มหาชน), อำเภอเมือง จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2550
 5. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการเกาะบ้าน รีสอร์ท ขนาด 12 ห้อง บริษั เกาะบ้าน รีสอร์ท จำกัด ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2550
 6. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานบดกากตะกรัน บริษัท บอรอล คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด, อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ, พ.ศ. 2550
 7. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) บริษัท คาโปรแลคตัมไทย จำกัด (มหาชน), อำเภอเมือง จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2550
 8. การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการศึกษาพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเลียบชายแดนประเทศไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน กรมทางหลวง ประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2551
 9. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 9.8 เมกกะวัตต์ บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด, อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี, พ.ศ. 2551
 10. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าจากน้ำเสีย โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง บริษัท ชัยภูมิสตาร์ช จำกัด, อำเภอจรัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ, พ.ศ. 2551
 11. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าจากน้ำเสีย โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง บริษัท แป้งมันแสงเพชร จำกัด, อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ, พ.ศ. 2551
 12. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 9.8 เมกกะวัตต์ บริษัท สยาม โซล่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด, อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี, พ.ศ. 2551
 13. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าจากน้ำเสียโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง บริษัท แป้งมันแสงเพชร จำกัด, อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ, พ.ศ. 2551 
 14. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าจากน้ำเสียโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง บริษัท ชัยภูมิสตาร์ช จำกัด, อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ, พ.ศ. 2551
 15. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 9 เมกกะวัตต์ บริษัท ไทยโซล่าร์ เ็อ็นเนอร์ยี่ จำกัด, อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี, พ.ศ. 2554
 16. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลิตอะมิโนแอซิด, บริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด, ตั้งอยู่ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2556
 17. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE) โครงการโรงงานผลิตกรดอะมิโน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์ พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง บริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด, พ.ศ. 2559
 18. โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 225 สายนครสวรรค์-ชัยภูมิ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2559
 19. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานผลิตกรดอะมิโน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด ตั้งอยู่ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง พ.ศ. 2559
 20. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานรีไซเคิลโลหะจากวัสดุที่ ไม่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรม บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน), จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2560
 21. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานผลิตแมกนีเซียมออกซีซัลเฟต บริษัท อูเบะ แมททีเรียลล์ (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2561
 22. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานผลิตกรดซัลฟิวริกและไอน้ำ บริษัท มหาชัยเคมิลัม จำกัด, จังหวัดสมุทรสาคร, พ.ศ. 2561
 23. รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานผลิตไอโซพาธาลอยด์คลอไรด์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท อิฮารานิกเกอิ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2562
 24. รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลิตโอลิโกแซคคาไรด์และกรดอะมิโน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด, จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2563
 25. รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลิตยางโพลีอะคริเลต (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เซออน เคมิคัลส์ เอเชีย จำกัด, จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2564