โครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 
   

   
  1. งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร สายชุมพร-กระบุรี, สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง, 2550
  2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง, กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี, ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ ถึงตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี, 2551
  3. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการศึกษาพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเลียบชายแดนประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน, กรมทางหลวง, 2551
  4. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมสาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองน่าน  จังหวัดน่าน, กรมทางหลวงชนบท, 2552
  5. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง กรมเจ้าท่า ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลงสิงห์ ถึงตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2551
  6. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสำรวจออกแบบเบื้องต้น และการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงพิเศษเชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 81 กับทางหลวงหมายเลข 4 กรมทางหลวง จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2554
  7. สำรวจออกแบบเบื้องต้น และการศึกษาความเหมาะสม ทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น มอเตอร์เวย์ศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2558
  8. โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 225 สายนครสวรรค์-ชัยภูมิ ,สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง, 2559