โครงการตรวจประเมินตามมาตรการ (Compliance Audit & Monitoring)
 
   

   
 1. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G5/43 บริษัท นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดสงขลา 2549
 2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าจะนะ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา, 2550
 3. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสัมปทาน L21/43 หลุมเจาะสำรวจหนองสระ-3 (NS-3) บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ประเทศไทย) จำกัด,  จังหวัดกำแพงเพชร, 2550
 4. รายงานการสำรวจสภาพทางเศรษฐกิจสังคม ภายหลังการสำรวจปิโตรเลียมด้วยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย, 2551
 5. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสัมปทาน L21/43 หลุมเจาะสำรวจบึงหญ้าตะวันตก-2 (BYW-2) บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ประเทศไทย) จำกัด,  จังหวัดกำแพงเพชร, 2551
 6. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท เคมีแมน จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี, 2551
 7. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสัมปทาน L21/43 หลุมเจาะสำรวจ BYN 2-2 บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ประเทศไทย) จำกัด,  จังหวัดสุโขทัย, 2552
 8. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด,  จังหวัดสุโขทัย, 2552
 9. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L17/48 บริษัท เจเอสเอ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และบริษัท อินเทอร์รา รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด,  จังหวัดตาก, 2552
 10. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสัมปทาน L21/43 หลุมเจาสำรวจบึงหญ้าด้านทิศเหนือ 2-2 (BYN2-2) บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ประเทศไทย) จำักัด, จังหวัดสุโขทัย, 2552
 11. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก หลุมเจาะสำรวจอรุโณทัย-ซี หลุมเจาะสำรวจบูรพา-เอ และหลุมเจาะสำรวจสุริยะ-เอ บริษัท สยามโมเอโกะ, จังหวัดสุโขทัย, 2552
 12. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนยกหมายเลข L17/48 บริษัท เจเอสเอ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด, บริษัท อินเทอร์รา รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดตาก, 2552
 13. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสัมปทาน L21/43 หลุมเจาะสำรวจทุ่งไม้กรอง 1 (TMK1) บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ประเทศไทย) จำกัด,จังหวัดสุโขทัย, 2552
 14. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสัมปทาน L21/43 หลุมเจาะสำรวจบึงหญ้าด้านทิศเหนือ 3-1(BYN3-1) บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ประเทศไทย) จำักัด, จังหวัดกำแพงเพชร, 2552
 15. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสัมปทานหมายเลข L21/43 แหล่งบ้านไกรใน-1 (BKN-1), บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอกงไกรลาศ, จังหวัดสุโขทัย, 2552
 16. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง, บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), 2553
 17. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน),2553-2556
 18. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมอรุโณทัย และพื้นที่ใกล้เคียง แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก, บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด,2553
 19. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมฐานขุดเจาะหนองตูมดี บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2548
 20. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการสำรวจปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง แบบ 3 มิติ โดยคลื่นไหวสะเืืทือน แปลงสำรวจหมายเลข G5/43 บริษัท นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จำกัด อ่าวไทย พ.ศ.2549
 21. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าจะนะ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2550
 22. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการหลุมสำรวจปิโตรเลียมแปลงสัมปทานหมายเลข L21/43 หลุมเจาะสำรวจหนองสระ-3 (NS-3) บริษัท ซีเอนทีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2550
 23. รายงานการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนภายหลังการสำรวจปิโตรเลียม โดยวิธีวัดความไหวสะเืืทือนแบบ 3 มิติ แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2551
 24. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการหลุมสำรวจปิโตรเลียมแปลงสัมปทานหมายเลข L21/43 หลุมเจาะสำรวจบึงหญ้า ตะวันตก-2 (BYW-2) บริษัท ซีเอนทีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2551
 25. สรุปผลการปฏิบัิติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท เคมีแมน จำกัด บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) อำเภอท่าหลวง และอำเภอหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2551
 26. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสัมปทาน L21/43 หลุมเจาะสำรวจบึงหญ้า ด้านทิศเหนือ 2-2 (BYN-2-) บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2552
 27. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบกหลุมเจาะสำรวจ อรุโณทัย-ซี หลุมเจาะสำรวจ บูรพา-เอ และหลุมเจาะสำรวจ สุริยะ-เอ สยามโมเอโกะ จำักัด จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2552
 28. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L17/48 บริษัท เจเอสเอ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำักัด, บริษัท อินเทอร์รา รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก พ.ศ.2552
 29. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แปลงสัมปทาน L21/43 หลุมเจาะสำรวจทุ่งไม้กรอง 1 (TMK1) บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2552
 30. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แปลงสัมปทาน L21/43 หลุมเจาะสำรวจบึงหญ้า ด้านทิศเหนือ 3-1 (BYN3-1) บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2552
 31. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการสำรวจปิโตรเลียม แปลงสัมปทานหมายเลข L21/43 แหล่งบ้านไกรใน-1 (BKN-1) บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2552
 32. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พ.ศ.2553
 33. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง-จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2553-2556
 34. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมอรุโณทัย แลพื้นที่ใกล้เคียง แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2553
 35. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียมแปลงสัมปทานหมายเลข L21/43 แหล่งสุโขทัยใต้ (SW-1) บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ประเทศไทย) จำักัด อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2553
 36. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ระยะที่ 1 แปลงเอส 1 บริํษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2552-2553
 37. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสารบบ ยางเมืองและไทรงาม บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2554
 38. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการคลังน้ำมัน และคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช, อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา, เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพ, อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี, อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554
 39. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม แปลงสัมปทานหมายเลข L21/43 แหล่งบ้านนาโพธิ์-1 บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2554
 40. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเจาะหลุมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งปรือกระเทียม แปลงเอส 1 บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2554
 41. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม แปลงสัมปทานหมายเลข L21/43 แหล่งบ้านบึงม่วงใต้-1 (BMS-1) บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2554
 42. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 1 แปลงเอส 1 บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2554
 43. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียมแหล่งปรือกระเทียม (ฐานเจาะสำรวจ BKK-A และ SNM-A) บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2554
 44. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันเสาเถียร-เอ แปลงเอส 1 บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2554
 45. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสารบบ ยางเมือง และไทรงาม บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2554
 46. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์ตอนเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง แปลงเอส 1 (ฐานเจาะหนองมะขามไอ) บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย พ.ศ.2555
 47. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 DMS-2 (ระยะเจาะสำรวจ) บริษัท ซีเอนพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2555
 48. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งหนองตูม-เอ ส่วนขยาย แปลงเอส 1 บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย พ.ศ.2555
 49. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเจาะหลุมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งปรือกระเทียม แปลงเอส 1 (ฐานผลิตปิโตรเลียมเสาเถียร-เอ) บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2555
 50. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ หมายเลขสัมปทาน S1 บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย พ.ศ.2555
 51. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบนบก พื้นที่แหล่งหนองตูม-ซี แหล่งวัดแตน-บี และ แหล่งหนองอ้อ-เอ บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2556
 52. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 3 แปลงเอส 1 บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย พ.ศ.2556
 53. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาปิโตรเลียมในระยะผลิต แหล่งผลิต NTM-A, PTO-A, STN-A, LKU-ZA, LKU-ZC, NSG-A, LKU-ZD, PDA-A, NMM-I และระยะทดสอบหลุมฐานเจาะ YMG-A บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร และสุโขทัย พ.ศ.2557
 54. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมอรุโณทัยและพื้นที่ใกล้เคียง แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 (ฐานผลิตบูรพา-เอ) บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2557
 55. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม ฐานเจาะ WPG-B, NMM-K, และ LKG-A และท่อส่งปิโตรเลียม TRT-A ไปยัง TRT-C, NMM-I ไปยัง NMM-D, NMM-D ไปยัง NMM-A, YMG-A ไปยัง TRT-A, NTM-B ไปยัง NTM-A, TYI-A ไปยัง LKU-Y and NTU-A ไปยัง PKM-B บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย พ.ศ.2557
 56. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาปิโตรเลียมในระยะผลิต สถานีผลิต NTM-A, PTO-A, PTO-D, SPA-D, STN-A, STN-B, LKU-ZA & LKU-ZC, NSG-A, LKU-ZD, PDA-A, NMM-I และ YMG-A บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย พ.ศ.2557
 57. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมอรุโณทัยและพื้นที่ใกล้เคียง แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 (ฐานผลิตบูรพา-เอ) บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2558
 58. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่าตะวันออกและแหล่งแม่น้ำน่านตอนล่าง แปลงเอส 1 บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย พ.ศ.2558
 59. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่าตะวันออกและแหล่งแม่น้ำน่านตอนล่าง แปลงเอส 1 ฐานเจาะวังไม้สูง-บี (ระยะทดสอบหลุม) บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย พ.ศ.2558
 60. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการติดตั้งท่อก๊าซจากฐานผลิตปิโตรเลียมหนองตูม-เอ (NTM-A) ไปยังฐานผลิตปิโตรเลียมทุ่งใหญ่-เอ (TYI-A) แปลงเอส 1 บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย พ.ศ.2558
 61. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งบึงหญ้าและบึงม่วง ระยะที่ 2 แปลงเอ็นซี (ฐาน BY1-10) บริษัท ชิโน-ยู.เอส.ปิโตรเลียม อิงค์ จังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยพ.ศ.2558
 62. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งบึงหญ้าและบึงม่วง ระยะที่ 2 แปลงเอ็นซี (ฐาน BY1-20) บริษัท ชิโน-ยู.เอส.ปิโตรเลียม อิงค์ จังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัย พ.ศ.2558
 63. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์ และแหล่งตอนกลางเอส 1 แปลงเอส 1แนวท่อจากฐานหลุมผลิตทับแรต-อี (TRT-E) ไปยังฐานหลุมผลิตทับแรต-ซี (TRT-C) (ระยะก่อสร้างแนวท่อ) บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร และสุโขทัย พ.ศ.2558
 64. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์ และแหล่งตอนกลางเอส 1 แปลงเอส 1 ฐานเจาะ PDA-C (ระยะก่อสร้างฐานเจาะ และระยะเจาะสำรวจ) บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร และสุโขทัย พ.ศ.2558
 65. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งบึงหญ้าและบึงม่วง ระยะที่ 2 แปลงเอ็นซี (ฐาน BMS1) บริษัท ชิโน-ยู.เอส.ปิโตรเลียม อิงค์ จังหวัดกำแพงเพชร และสุโขทัย พ.ศ.2558
 66. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมอรุโณทัยและพื้นที่ใกล้เคียง แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 (ฐานผลิตบูรพา-เอ) ระยะผลิตปิโตรเลียมระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 ถึงมิถุนายน พ.ศ.2559 บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2558
 67. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์ และลานกระบือ (GS&LKU) (ระยะผลิตปิโตรเลียมฐานผลิต LKU-M และ 66 แนวท่อ) บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร และสุโขทัย พ.ศ. 2559
 68. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ แปลงเอส 1 ฐานหลุมผลิตวัดแตน-เอ (WTN-A) (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม) บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2559
 69. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ แปลงเอส 1 ฐานหลุมผลิตคุยม่วง-เอ (KMG-A) (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม) บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2559
 70. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมอรุโณทัยและพื้นที่ใกล้เคียง แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก (ระยะการผลิตผ่านฐานผลิตบูรพา-เอ) บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2560
 71. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบนบก พื้นที่แหล่งหนองตูม-ซี (NTM-C) แหล่งวัดแตน-บี (WTN-B) และแหล่งหนองอ้อ-เอ (NOH-A) อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ฐานหลุมผลิตหนองอ้อ-เอ (NOH-A) (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม) บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2560
 72. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่าตะวันออกและแหล่งแม่น้ำน่านตอนล่าง แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ฐานหลุมผลิตวัดแม่-เอ (WME-A) (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม) บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลกและ สุโขทัย พ.ศ. 2560
 73. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งบึงหญ้าและบึงม่วง ระยะที่ 2 ฐานผลิตบึงหญ้า 1-2 (BY1-2) ฐานผลิตบึงหญ้า 1-10 (BY1-10) และฐานผลิตบึงหญ้า 1-20 (BY1-20) (ระยะผลิตปิโตรเลียม) บริษัท ชิโน-ยู.เอส.ปิโตรเลียม อิงค์ จังหวัดพิษณุโลกและ สุโขทัย พ.ศ. 2560
 74. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 ฐานเจาะหนองหลวง 1 (NL1) (ระยะก่อสร้าง และระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม) บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดพิษณุโลกและ สุโขทัย พ.ศ. 2560
 75. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่า ตอนใต้ ระยะที่ 3 แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ฐานเจาะหนองอ้อ-บี (NOH-B)(ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม และ ระยะผลิตผ่านฐานผลิต) บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลกและ สุโขทัย พ.ศ. 2560
 76. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่า ตะวันออกและแหล่งแม่น้ำน่านตอนล่าง แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ฐานผลิตวังไม้สูง-บี (WMG-B) ฉบับที่ 3 (ระยะผลิตผ่านฐานผลิต) บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลกและ สุโขทัย พ.ศ. 2560
 77. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการขุดเจาะน้ำมันบนฝั่งที่บ้านหนองจิก และบ้านโนนพลวง และโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสารบบยางเมือง และไทรงาม พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย แนวท่อจากฐานหลุม ผลิตยางเมือง-เอ (YMG-A) ไปยังฐานหลุม ผลิตทับแรต-เอ (TRT-A) (ระยะติดตั้งแนวท่อลำเลียง) บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกและ สุโขทัย พ.ศ. 2560
 78. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการติดตั้งท่อก๊าซจากสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ไปยังฐานผลิตปิโตรเลียมทุ่งใหญ่-เอ (TYI-A) แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ฉบับที่ 2 ระยะดำเนินการ บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลกและ สุโขทัย พ.ศ. 2560
 79. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียมแหล่งบางแก้ว แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L22/43 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ฐานเจาะบางแก้ว-เอ (BKO-A) (ระยะยกเลิกหลุมและการคืนสภาพฐานเจาะ) บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2560
 80. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งวังไผ่สูงและแหล่งบางแก้ว แปลง L22/43 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย ฐานเจาะวังไผ่สูง –อี (WPG-E) (ระยะการปิดหลุมหรือสละหลุมการยกเลิกการผลิต และการปรับสภาพพื้นที่) บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดพิษณุโลกและ สุโขทัย พ.ศ. 2560
 81. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งดงยางและแหล่งลานตาบัว แปลงแอล 22/43 จังหวัดพิจิตร กาแพงเพชร และพิษณุโลก ฐานเจาะดงยาง-เอ (DYG-A) (ระยะสิ้นสุดการดำเนินการและรื้อถอนโครงสร้าง)บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดพิจิตร กำแพงเพชรและพิษณุโลก พ.ศ. 2560
 82. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ตอนเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ฐานหลุมผลิตทับแรต-เอ (TRT-A) (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม) บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2561
 83. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งผลิตบึงหญ้าตะวันตก – หนองสระ (BYW-NS) (ส่วนขยาย) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชรณ ฐานหลุมผลิตหนองสระ 2 (NS2) (ระยะเจาะหลุมผลิต) บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2561
 84. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งผลิตบึงหญ้าตะวันตก – หนองสระ (BYW-NS) (ส่วนขยาย) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชรณ ฐานหลุมผลิตบึงหญ้าเหนือ 3 (BYN3) (ระยะดำเนินการขุดเจาะ) บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2561
 85. โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบนบก พื้นที่แหล่งหนองตูม-ซี (NTM-C) แหล่งวัดแตน-บี (WTN-B) และแหล่งหนองอ้อ-เอ (NOH-A) อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ฐานหลุมผลิตหนองอ้อ-เอ (NOH-A) (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม) บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2561
 86. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งบึงหญ้าและบึงม่วง ระยะที่ 2 แปลงเอ็นซี จังหวังกำแพงเพชร ฐานหลุมผลิตบึงหญ้า 1-2 (BY1-2) ฐานหลุมผลิตบึงหญ้า 1-10 (BY1-10) และฐานหลุมผลิตบึงหญ้า 1-20 (BY1-20) (ระยะผลิตปิโตรเลียม) ซิโน-ยู.เอส. ปิโตรเลียม อิงค์ จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2561
 87. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ตอนเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย แนวท่อจากฐานหลุมผลิตทับแรต-เอ (TRT-A) ไปยังฐานหลุมผลิตทับแรต-ซีขยาย (TRT-C Ext.) (ระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม) บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2561
 88. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ตอนเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย แนวท่อจากฐานหลุมผลิตหนองมะขาม-ไอ (NMM-I) ไปยังฐานหลุมผลิตหนองมะขาม-ดี (NMM-D) ไปยังฐานหลุมผลิตหนองมะขาม-เอ (NMM-A)(ระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม) บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด จังหวัดสุโขทัยและ จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2561
 89. โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 แนวท่อจากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) (ระยะผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม) บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2561
 90. โครงการเจาะหลุมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งหรือกระเทียม แปลงเอส 1 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกแนวท่อจากฐานหลุมผลิตปรือกระเทียม-อี (PKM-E) ไปยังฐานหลุมผลิตปรือกระเทียม-บี (PKM-B) (ระยะผลิตผ่านท่อส่งปิโตรเลียม) บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2561
 91. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งปรือกระเทียม ระยะที่ 2 และพื้นที่ใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร และพิษณุโลก แนวท่อจากฐานหลุมผลิตหนองตะกู-เอ (NTU-A) ไปยังฐานหลุมผลิตปรือกระเทียม-บี (PKM-B) (ระยะเดินระบบท่อลำเลียง บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2561
 92. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันทุ่งใหญ่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ตะวันออก ระยะที่ 2 และโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสารบบ ยางเมือง และไทรงาม แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย แนวท่อจากฐานหลุมผลิตทุ่งใหญ่-เอ (TYI-A) ไปยังฐานหลุมผลิตลานกระบือ-วาย (LKU-Y) (ระยะเดินระบบท่อลำเลียง) บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2561
 93. โครงการขุดเจาะน้ำมันบนฝั่งที่บ้านหนองจิกและบ้านโนนพลวง และโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสารบบ ยางเมือง และไทรงาม พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย (ระยะเดินระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม) แนวท่อจากฐานหลุมผลิตยางเมือง-เอ (YMG-A) ไปยังฐานหลุมผลิตทับแรต-เอ (TRT-A) บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลกและ จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2561
 94. โครงการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมอรุโณทัยและพื้นที่ใกล้เคียง แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก (ระยะการผลิต) ฐานหลุมผลิตบูรพา-เอ (BUR-A) บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2561
 95. โครงการผลิตปิโตรเลียม แปลงสัมปทานปิโตรเลียมบนบกหมายเลข L21/43 ตั้งอยู่ที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2562
 96. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งผลิตบึงหญ้าตะวันตก – หนองสระ (BYW-NS) (ส่วนขยาย) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชร บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2562
 97. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งปรือกระเทียม ระยะที่ 2 และพื้นที่ใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร และพิษณุโลก บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2562
 98. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันทุ่งใหญ่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2562
 99. โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสารบบ ยางเมือง และไทรงาม พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562
 100. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งบึงหญ้าและบึงม่วง ระยะที่ 2 แปลงเอ็นซี จังหวัดกำแพงเพชร และสุโขทัย ซิโน-ยู.เอส. ปิโตรเลียม อิงค์ จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562
 101. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์และแหล่งตอนกลางเอส 1 แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2562
 102. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ แปลงสัมปทานเอส 1 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2562