การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)
 
   

   

 

 1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ ของบริษัท แปซิฟิค ไทเก้อร์ รีซอสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด, อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2548
 2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสำรวจปิโตรเลียมนอกชายฝั่งด้วยวิธีการสำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ แปลงสัมปทาน G5/43 ของบริษัท นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จำกัด, อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา, พ.ศ. 2549
 3. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมแปลงสัมปทานหมายเลข L33/43 และ L44/43 ของบริษัท แปซิฟิค ไทเก้อร์ รีซอสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด, อำเภอหนองไผ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2549
 4. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA) โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมแปลงสัมปทานหมายเลข L53/43 และ L54/43 ของบริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จำกัด, อำเภอเมือง อำเภอบางปลาม้า อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, พ.ศ. 2549
 5. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสำรวจปิโตรเลียมบนบกด้วยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ แปลงสัมปทานหมายเลข L33/43 และ L44/43 ของบริษัท แพน ออเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2550
 6. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสำรวจปิโตรเลียมด้วยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 ของบริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย, พ.ศ. 2550
 7. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L17/48 ของบริษัท เจเอสเอ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และบริษัท อินเทอร์รา รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัดจังหวัดตาก, พ.ศ. 2551
 8. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการงานสำรวจออกแบบและศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ถนนสายแยก ทล.34 (กม. ที่ 26) เชื่อมกับทางหลวงชนบท สาย ฉช.3001 พร้อมทางต่างระดับ ของกรมทางหลวงชนบท, จังหวัดสมุทรปราการ, พ.ศ. 2552
 9. รายงานการสำรวจความพึงพอใจของชุมชน และข้าราชการ/ผู้นำชุมชน โดยรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ประจำปี 2555 ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2561
 10. รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต โครงการโรงงานผลิตสังกะสีแท่ง สังกะสีผสม และลวดสังกะสี ของบริษัท โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2561
 11. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/61 ของบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด, จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี, พ.ศ. 2562
 12. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 ตอนบน (แหล่งปลาทองเดิม) ของบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา, พ.ศ. 2562
 13. รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต โครงการโรงงานผลิตทองแดงบริสุทธิ์และโลหะมีค่า ของบริษัท จุ้น จี้ แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด, จังหวัดชลบุรี, พ.ศ. 2565
 14. การสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามของกลุ่มผู้นำชุมชน พื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรอิสระ และครัวเรือน ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบพื้นที่ฐานหลุมผลิต SPHE-1ST และแนวเส้นทางขนส่งของโครงการ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L15/43 ของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด, จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น, พ.ศ. 2565
 15. การสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามของกลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มครัวเรือนกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากฐานหลุมผลิตดงมูล เอ (Pad A) และแนวเส้นทางขนส่งของโครงการ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 ของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด, จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น, พ.ศ. 2565