รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (SEM)
 
   

   
 1. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/50 บริษัท นอร์ทเทิร์น กัลป์ ออย (ไทย) จำกัด จังหวัดน่าน พ.ศ.2552
 2. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2553
 3. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L26/50 บริษัท ซาลาเมนเดอร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2553
 4. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L14/50 บริษัท เจเอสเอ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2554
 5. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/43 และ L54/43 บริ็ษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2554
 6. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ สามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2554
 7. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเืืืืทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบก S1 แหล่งวังแร่ บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2555
 8. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 บริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2555
 9. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสองมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/48 บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2555
 10. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2555
 11. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 บริษัท แพน โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2555
 12. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสองมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L14/50 บริษัท เจเอสเอ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จังหวัดเพชรบูรณ์
 13. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L45/50 บริษัท มิตรา เอ็นเนอร์ยี่ ลิมิเต็ด จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2555
 14. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสามมิติ ณ บริเวณพื้นที่รับผิดชอบสำรวจปิโตรเลียมลุ่มแอ่งลำปาง กรมการพลังงานทหารสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จังหวัดลำปาง พ.ศ.2555
 15. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ สามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L20/50 บรษัท คาร์นาวอน ไทยแลนด์ ลิมิเต็ด จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2555
 16. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 บริษัท แพน โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี พ.ศ.2555
 17. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ สามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2555
 18. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/43 และ L54/43 บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2556
 19. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกเอส 1 แหล่งรวงทอง-ไทรงาม บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2556
 20. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียม โดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกเอส 1 แหล่งสิริกิติ์ และแหล่งสาระบบ บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย พ.ศ.2556
 21. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียม โดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L22/43 แหล่งท่านางงาม บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2556
 22. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2557
 23. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 บริษัท โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997) จำกัด จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2561
 24. โครงการสำรวจปิโตรเลียม โดยวิธีวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และวิธีวัดความโน้มถ่วงของหิน แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 บริษัท โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997) จำกัด จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2561