โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 
   

   

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

 1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก แปลงสัมปทานหมายเลข L10/43 และ L11/43 บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย, พ.ศ. 2551       
 2. รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสำรวจปิโตรเลียม โดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเืทือนแบบ 2 มิติแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/50 บริษัท นอร์ธเทิร์น กัลป์ ออย (ไทย) จำกัด, จังหวัดน่าน, พ.ศ. 2552
 3. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสำรวจปิโตรเลียมบนฝั่ง โดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ แปลงสัมปทานหมายเลข L33/43 และ L44/43 บริษัท แปซิฟิค ไทเก้อร์ รีซอสเซส (ไทยแลนท์) จำกัด, อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2548
 4. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสำรวจปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง โดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ แปลงสัมปทานหมายเลข G5/43 บริษัท นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จำกัด, อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ และ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา, พ.ศ. 2548
 5. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมแปลงสัมปทานหมายเลข L33/43 บริษัท แปซิฟิค ไทเก้อร์ รีซอสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด, อำเภอหนองไผ่และอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2549
 6. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมแปลงสัมปทานหมายเลข L53/43 และ L54/43 บริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จำกัด, อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า และอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, พ.ศ. 2549
 7. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกหมายเลข L33/43 และ L44/43 แพน โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2550
 8. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย, พ.ศ. 2550
 9. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L17/48 บริษัท เจเอสเอ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด, บริษัท อินเทอร์รา รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, พ.ศ. 2551
 10. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี แหล่งหัวไม้ซุง แหล่งบ้านดอนสนวน และแหล่งบ้านดอนตะไล แปลง L53/43 และ L54/43 บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2555
 11. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมแหล่งเขาสวนกวาง แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/48 บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, จังหวัดขอนแก่น และอุดรธานี, พ.ศ. 2556
 12. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 ฐานเจาะ L33-5, L33-6, L33-7 และ L33-8 บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2556
 13. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L20/50 บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด, จังหวัดพิจิตร, พ.ศ. 2556    
 14. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก ฐานเจาะ DME-A, DME-B, DME-C, DME-D, DME-E, DME-F, DME-G, KK-A และ KK-B แปลงสำรวจหมายเลข L27/43 บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด, จังหวัดกาฬสินธุ์, พ.ศ. 2557
 15. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 ฐานเจาะ WBNE-A, WBNE-B, WBNE-C, WBNE-D และ WBNE-E บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2558
 16. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบกฐานเจาะ NPH-B และ NPH-C แปลงสำรวจหมายเลข L15/43 บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด, จังหวัดอุดรธานี, พ.ศ. 2558
 17. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ X4 และ X5 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2559
 18. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ X1 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2559
 19. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก พื้นที่ผลิตท่าโรงเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2560
 20. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก พื้นที่ผลิต WBNE และพื้นที่ผลิต STE แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2560
 21. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการผลิตปิโตรเลียม ฐานหลุมผลิต WB-5 พื้นที่ผลิตวิเชียรบุรี และฐานหลุมผลิต WB-7 พื้นที่ผลิตวิเชียรบุรี 2 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1 อีโค่ โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด, อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2562
 22. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 บริษัท โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997) จำกัด, อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา, พ.ศ. 2562
 23. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก ระยะที่ 3 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด, พ.ศ. 2562
 24. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิตท่าโรงตะวันออก และพื้นที่ผลิตวิเชียรบุรีตะวันออกเฉียงเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, พ.ศ. 2563
 25. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิต L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พื้นที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ และพื้นที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 ของบริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด, จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร, พ.ศ. 2565

 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

 1. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รายละเอียดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายละเอียดในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 ฐานเจาะ L33-5, L33-6, L33-7 และ L33-8 ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2557
 2. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รายละเอียดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายละเอียดในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 3) โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 ฐานเจาะ L33-5, L33-6, L33-7 และ L33-8 ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2558
 3. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 ฐานเจาะ WBNE-A, WBNE-B, WBNE-C, WBNE-D และ WBNE-E ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2558
 4. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการรายละเอียดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายละเอียดในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2) โครงการพัฒนาปิโตรเลียมบนบก พื้นที่ผลิตบ่อรังเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2558
 5. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ 4) โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก พื้นที่ผลิตวิเชียรบุรีส่วนขยาย (WBEXT) ระยะที่ 2 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 จังหวัดเพชรบูรณ์ ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2560
 6. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ 5) โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก พื้นที่ผลิตวิเชียรบุรีส่วนขยาย (WBEXT) ระยะที่ 2 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 จังหวัดเพชรบูรณ์ ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2560
 7. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ 2) โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ X4 และ X5 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 (ฐานเจาะ STN-1 และ STN-4) อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2560
 8. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ X1 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 (ฐานเจาะ WBW-8) อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2560
 9. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และรายละเอียดในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก พื้นที่ผลิตท่าโรงเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2561
 10. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก พื้นที่ผลิต WBNE และพื้นที่ผลิต STE แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2561
 11. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 ของบริษัท โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997) จำกัด, จังหวัดนครราชสีมา, พ.ศ. 2561
 12. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รายละเอียดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายละเอียดในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาปิโตรเลียมบนบก พื้นที่ผลิต NSE PA Infill Wells แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2561
 13. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รายละเอียดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายละเอียดในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาปิโตรเลียมบนบก พื้นที่ผลิต NSE PA Infill Wells แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2561
 14. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ 3) ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาปิโตรเลียมบนบก ระยะที่ 3 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 ของแพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด, จังหวัดสุพรรณบุรี, พ.ศ. 2562
 15. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และรายละเอียดในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2) ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาปิโตรเลียมบนบก พื้นที่ผลิต NSE PA Infill Wells แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2562
 16. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รายละเอียดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายละเอียดในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 4) ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก ระยะที่ 3 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 ของ แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด, จังหวัดสุพรรณบุรี, พ.ศ. 2562
 17. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งดงมูล แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 ของ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด, จังหวัดกาฬสินธุ์, พ.ศ. 2562
 18. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตและวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แหล่งสินภูฮ่อมตะวันออก ฐานหลุมผลิต SPHE-1ST แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L15/43 (ท่อก๊าซระหว่างฐานหลุมผลิต SPHE-1ST ถึง Tie in KP.10+216) ของ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด, จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น, พ.ศ. 2562
 19. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และรายละเอียดในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 1) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 ของบริษัท โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997) จำกัด, จังหวัดนครราชสีมา, พ.ศ. 2563
 20. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รายละเอียดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 5) ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก ระยะที่ 3 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 อำเภอสองพี่น้อง และอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ของแพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด, จังหวัดสุพรรณบุรี, พ.ศ. 2563
 21. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ 3) ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ (BYW-NS) (ส่วนขยาย) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชร ของบริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด, จังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชร, พ.ศ. 2563
 22. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ 2) ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งบึงหญ้าและบึงม่วง ระยะที่ 2 แปลงเอ็นซี จังหวัดกำแพงเพชร และสุโขทัย ของซิโน-ยู.เอส. ปิโตรเลียม อิงค์, จังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชร, พ.ศ. 2563
 23. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ (BYW-NS) (ส่วนขยาย) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชร (ครั้งที่ 4) ของบริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด, จังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชร, พ.ศ. 2563
 24. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ 3) ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาปิโตรเลียมบนบกพื้นที่ผลิต NSE PA Infill Wells แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 จังหวัดเพชรบูรณ์ ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2564
 25. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาปิโตรเลียมบนบกพื้นที่ฐานผลิต L53-A แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (ครั้งที่ 2) ของแพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด, จังหวัดนครปฐม, พ.ศ. 2564
 26. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาปิโตรเลียมบนบกพื้นที่ผลิตบ่อรังเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ครั้งที่ 3) ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2564
 27. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิตท่าโรงตะวันออก และพื้นที่ผลิตวิเชียรบุรีตะวันออกเฉียงเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2564
 28. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ 1) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก ระยะที่ 3 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 อำเภอสองพี่น้อง และอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของแพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด, จังหวัดสุพรรณบุรี, พ.ศ. 2564
 29. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ (BYW-NS) (ส่วนขยาย) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชร (ครั้งที่ 4) ของบริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด, จังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชร, พ.ศ. 2564
 30. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก ระยะที่ 3 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 อำเภอสองพี่น้อง และอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของแพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด, จังหวัดสุพรรณบุรี, พ.ศ. 2564
 31. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียม แปลงสัมปทานปิโตรเลียมบนบกหมายเลข L21/43 ตั้งอยู่ที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด, จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร, พ.ศ. 2565
 32. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก ระยะที่ 2 (ส่วนขยาย) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (ครั้งที่ 3) ของแพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด, จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี, พ.ศ. 2565