โครงการที่ศึกษาและดำเนินงาน
   

โครงการอุตสาหกรรม

   

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

   

โครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

   

โครงการเหมืองแร่

   

โครงการที่พักอาศัยและบริการชุมชน

   

รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA)

   

โครงการตรวจประเมินตามมาตรการ (Compliance Audit & Monitoring)

   

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)

   

รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (SEM)

   

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

   

รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (COP / Mini COP)

   

โครงการโรงไฟฟ้า