บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด
 


บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด : เป็นบริษัทที่ปรึกษาไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี มีปฎิภาณมุ่งมั่นในการให้บริการงานศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ภาคราชการและภาคเอกชน ด้วยบุคลากรหลักที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง พร้อมที่จะให้บริการด้านวิชาการทางสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และเทคโนโลยีการป้องกันและบำบัดมลพิษ

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร จนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการภาคเอกชน ให้รับผิดชอบในการศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) การศึกษาความเหมาะสมและจัดทำแผนแม่บท (Feasibility Study and Master Plan) รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP / Mini CoP) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

วีดีโอแนะนำบริษัทฯ

Company Profile Video


หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ

ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
   
ใบขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคล หมายเลข 2187 ระดับ 1 สาขาสิ่งแวดล้อม
   
ใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
   
ใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
   
นโยบายคุณภาพ
   
หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจฯ