ถาม-ตอบ


  Q : โครงการประเภทใดบ้างที่ต้องทำ EIA (รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
  A : โครงการหรือกิจกรรมที่ต้องการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 35 โครงการ และโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ประกอบด้วย 12 โครงการ
     
  Q : การทำ IEE กับ EIA ต่างกันอย่างไร
  A : การทำ EIA และ IEE ต้องจัดทำโดยบุคคลซึ่งได้รับอนุญาติให้เป็นผู้ชำนาญการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจะต้องจัดทำตาม Guideline ที่มีอยู่ ประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมทุกหัวข้อ.. ส่วน IEE เป็นแค่การประเมินผลกระทบเบื้องต้นจัดทำตาม Guideline เหมือนกัน แต่เน้นเฉพาะผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ๆ
     
  Q : ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ EIA ?
  A : เจ้าของโครงการต้องว่าจ้างนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้เป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน EIA ซึ่งหลังจากจัดทำเรียบร้อยแล้ว เจ้าของโครงการหรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของโครงการจะต้องทำรายงานฯ ไปยื่นต่อ สผ. และหน่วยงานผู้อนุญาตโครงการ
     
  Q : ใครเป็นผู้พิจารณารายงาน EIA ?
  A : เมื่อนิติบุคคลจัดทำรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าของโครงการหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะส่งรายงานให้ สผ. โดยสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของรายงานก่อนแล้วนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบกับรายงานก่อนที่จะออกใบอนุญาตได้ ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการไม่เห็นชอบกับรายงาน หน่วยงานอนุญาตจะออกใบอนุญาตไม่ได้จนกว่าจะมีการแก้ไขรายงานฯ จนคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ ให้ความเห็นชอบ
     
  Q : การมีส่วมร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนอย่างไร ?
  A : การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนองค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นนำเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้งหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งแรก ในระหว่างเริ่มต้นโครงการ โดยรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษา ครั้งที่สองในระหว่างการเตรียมจัดทำร่างรายการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และภายหลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติแล้วเจ้าของโครงการจะต้องให้ข้อมูลรายงานที่ผ่านการอนุมัติแล้วกับประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นต้องให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นตลอดการก่อสร้างโครงการ

 

หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ E-mail : visione@visione-consult.com