บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด

 

ด้วยประสบการณ์ บุคลากร และเครื่องมือที่ทันสมัยได้ตามมาตรฐานของหน่วยงานราชการ และตรงความต้องการของลูกค้า ทั้งทางด้านขอบเขตการศึกษา ระยะเวลา และงบประมาณ บริษัทฯ จึงสามารถให้บริการทางด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทุกระยะของการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย

การจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resource and Environmental Planning)
   
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)
   
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE)
   
การตรวจประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Auditing and Monitoring)
   
การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)
   
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment)
   
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
   
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจำลอง (GIS and Computer Modeling)
   
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม

รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental and Safety Assessment : ESA)
   
รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP / Mini CoP)
   
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental and Health Impact Assessment : EHIA)
   
รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environmental Management : SEM)
   
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (Project description Change report)