ข่าวสาร
 
   
20-October-2023
ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานผลิตโอลิโกแซคคาไรด์และกรดอะมิโน (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด
   

 ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ
การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 

โครงการโรงงานผลิตโอลิโกแซคคาไรด์และกรดอะมิโน (ครั้งที่ 2)

ของบริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด

 

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ได้ที่

1. เอกสารสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ