« September 2019 »
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

 
กิจกรรมที่ผ่านมา
19 กรกฎาคม 2561 : สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานตัดคัดแยกสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ที่รื้อถอนจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม (ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
20 มิถุนายน 2560 : สรุปผลการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3) งานศึกษาความเหมาะสม ทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
29 พฤษภาคม 2560 : สรุปประเด็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก พื้นที่ผลิตท่าโรงเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43
11 เมษายน 2560 : สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการโรงงานตัดคัดแยกชิ้นส่วนแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม ของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
5 มกราคม 2560 : สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2) งานศึกษาความเหมาะสม ทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7