โครงการที่ศึกษาและดำเนินงาน
   
วันที่ 19-June-2017
โครงการอุตสาหกรรม

   
วันที่ 21-September-2018
โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

   
วันที่ 19-June-2017
โครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

   

โครงการเหมืองแร่

   

โครงการที่พักอาศัยและบริการชุมชน

   

รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA)

   
วันที่ 21-September-2018
โครงการตรวจประเมินตามมาตรการ (Auditing and Monitoring)

   

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)

   
วันที่ 14-May-2015
รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (SEM)

   

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

   
วันที่ 07-November-2018
รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (COP)