โครงการเหมืองแร่
 
   

   

 

  1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี,2551
  2. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์, บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน), อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี , 2551