บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด

 

ด้วยประสบการณ์ บุคลากร และเครื่องมือที่ทันสมัยได้ตามมาตรฐานของหน่วยงานราชการ และตรงความต้องการของลูกค้า ทั้งทางด้านขอบเขตการศึกษา ระยะเวลา และงบประมาณ บริษัทฯ จึงสามารถให้บริการทางด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทุกระยะของการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย

 • การจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resource and Environmental Planning)

 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)

 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE)

 • การตรวจประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Auditing and Monitoring)

 • การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)

 • การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment)

 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)

 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจำลอง (GIS and Computer Modeling)

 • การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
 • รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental and Safety Assessment : ESA)

 • รายงานหลักประมวลปฏิบัติ (Code of Practice : COP)

 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental and Health Impact Assessment : EHIA)

 • รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environmental Management : SEM)

 • รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (Project description Change report)